floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soareluifloarea soarelui
Privatization
Adresa Ambasadei:

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14,
Riga, LV -1050, Latvia

Tel.: (+371 6) 735 91 60
Fax.: (+371 6) 735 91 65

E-mail: riga@moldovaembassy.lv

Economie

INFORMAŢIE OPERATIVĂ
cu privire la evoluţia social - economică a Republicii Moldova
(conform datelor disponibile la 30.11.2018)

Dinamica pozitivă înregistrată în majoritatea sectoarelor economiei naționale are numeroase implicaţii, iar natura acestora este extrem de diversă. Se observă o îmbunătăţire continuă a sectorului industrial, determinată de intensificarea industriei prelucrătoare. Accelerarea consumului influențează pozitiv comerțul interior cu bunuri și servicii. Comerțul exterior, avînd la bază creșterile din sectorul agricol și industrial din anul trecut și din primele luni ale anului curent, precum și ca rezultat al extinderii piețelor externe, reflectă continuarea trendului ascendent evidențiat încă în anul 2017. Schimburile comerciale au atras după sine importante fluxuri de investiţii. Un rol important l-au jucat cele în active imobilizate care au înregistrat o creștere susținută atît de investițiile publice, cît și private. Mai mult, se remarcă o evoluție pozitivă în ceea ce privește veniturile disponibile ale populației.

Produsul intern brut a crescut cu 4,5% și a însumat 81,8 mild. lei în primul semestru al anului 2018. Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB a avut valoarea adăugată brută creată în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, transport şi depozitare, hoteluri și restaurante; industrie; construcții; domeniul IT și al comunicațiilor, tranzacțiilor imobiliare etc.

Presiunile deflaționiste se temperează. După o perioadă de deflație, în luna octombrie 2018 s-a înregistrat o rată a inflației nulă față de decembrie 2017, comparativ cu rata inflației de 6% înregistrată în aceeași perioadă a anului 2017. Rata inflaţiei anuală a constituit 1,2%, fiind sub nivelul ţintă a inflaţiei stabilit de Banca Națională a Moldovei (5% +/- 1,5%).

Leul moldovenesc s-a depreciat ușor față de dolar SUA, dar continuă să se aprecieze față de Euro. De la începutul anului 2018 moneda naţională a marcat o depreciere de 0,2% faţă de dolarul SUA în termeni nominali (de la 17,10 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2018 pînă la 17,13 lei la 31.10.2018). Faţă de Euro leul moldovenesc s-a apreciat cu 4,8%. Stocul activelor valutare de rezervă ale BNM la 31.10.2018 a atins o valoare de 3011,3 mil. dolari, majorîndu-se cu 7,4% comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2017 şi cu 11,7% faţă de situația la 31.10.2017.

Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii octombrie 2018 a constituit circa 80,4 mild. lei şi s-a majorat cu 7,8% comparativ cu sfîrșitul lunii octombrie a anului trecut. Evoluţia masei monetare M3 a fost determinată preponderent de majorarea cu 14,4% a volumului depozitelor în monedă naţională. Situația în domeniul creditării se îmbunătățește: volumul creditelor acordate în economie la sfîrșitul lunii octombrie curent a înregistrat o majorare de circa 4,3%.

Veniturile bugetare depășesc cheltuielile atît ca volum, cît și ca ritm de creștere, ceea ce determină acumularea continuă a excedentului bugetar. În ianuarie-octombrie 2018 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 47,6 mild.lei (cu 11,1% mai mult faţă de ianuarie-octombrie 2017) și cheltuieli – 46,2 mild.lei (mai mult cu 9,2%). Cea mai mare parte din cheltuieli sunt direcționate spre protecția socială, dar cea mai mică – spre protecția mediului. Bugetul public național a înregistrat un excedent de 1419,9 mil.lei, comparativ cu 583,4 mil.lei în ianuarie-octombrie 2017.

Datoria de stat internă crește cu un ritm mai mare decît datoria externă. Valoarea totală a datoriei de stat (internă şi externă) administrată de Guvern la 31 octombrie 2018 a constituit circa 51,3 mild. lei, în creștere cu 0,9% față de data similară a anului 2017. Datoria de stat internă s-a majorat cu 3,8%, iar datoria de stat externă (exprimată în dolari) s-a diminuat cu 0,3%. Aprecierea monedei naționale a determinat diminuarea stocului datoriei de stat externe exprimate în lei cu 1,4%.

Gradul de dependenţă a economiei naţionale de exterior rămîne înalt. Conform datelor preliminare ale Balanţei de plăţi pentru primul semestru 2018, deficitul contului curent a constituit 9,8% în raport cu PIB, transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru muncă şi transferurile personale) – 18%, acumularea netă de pasive la investițiile străine directe – 2,6%, balanţa negativă a bunurilor şi serviciilor – 27,5%.

Comerțul exterior își încetinește ritmul de creștere. În perioada ianuarie-septembrie 2018 exporturile s-au majorat cu 18,7%, iar importurile - cu 21,6%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 2221,5 mil.dolari SUA, faţă de 1787,2 mil.dolari în ianuarie-septembrie 2017. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-septembrie 2018 a constituit 46,9%, fiind mai mic cu 1,1 p.p. decît cel înregistrat în ianuarie-septembrie 2017.

Sectorul industrial este în creștere, înregistrând în ianuarie-septembrie o majorare de 6%. Industria prelucrătoare continuă să fie principala ramură care intensifică creșterea sectorului industrial, acumulând în perioada ianuarie-septembrie 2018 o creștere de 5,8% și asigurând 79% din creșterea totală a sectorului. Este în creștere și sectorul energetic (+5,9%) și industria extractivă (+11,2%).

Producţia agricolă în ianuarie-septembrie 2018 a evoluat modest, înregistrând o creştere de doar 0,2% (în preţuri comparabile). Producția vegetală a înregistrat o descreștere de 0,2%, fiind influențată de condițiile climaterice secetoase din mai-iunie și august 2018. Impact pozitiv asupra sectorului a fost adus de producția animalieră care a crescut cu 1% în 9 luni ale anului 2018.

Activitatea investiţională s-a intensificat. În ianuarie-septembrie 2018 volumul investițiilor s-a majorat cu 13,5% faţă de aceeași perioadă a anului precedent, însumând circa 12,9 mild. lei. Creșterea intensivă a investițiilor publice, îmbunătățirea situației creditare a economiei naționale, precum și păstrarea trendului ascendent al investițiilor agenților economici au determinat creşterea activităţii investiţionale în perioada analizată.

Volumul serviciilor de transport este în creștere. În perioada ianuarie-octombrie 2018, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat circa 15,8 mil. tone de mărfuri sau cu 9,9% mai mult faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Creșteri ale volumului mărfurilor transportate au fost înregistrate în cazul transportului aerian – cu 25%, transportului rutier – cu 12%, transportul feroviar – cu 4,7%. Transportul fluvial a înregistrat o diminuare a volumului mărfurilor transportate cu 1,3%.

Comerţul interior de bunuri și servicii este în creștere, fiind influențat de un consum mai intens al populației și agenților economici. Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul în ianuarie-septembrie 2018 a crescut cu 7,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei - cu 10,7%.

Cîştigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia naţională pentru 9 luni 2018 a constituit 6263,9 lei şi s-a majorat în termeni nominali cu 12,7% faţă de aceeași perioadă din 2017. În termeni reali salariul s-a majorat cu 8,7%. În sfera bugetară cîştigul salarial mediu lunar a constituit 5533,4 lei, fiind în creștere cu 13,4% față de primele 9 luni din 2017, iar în sectorul real – 6549,6 lei și s-a majorat cu 12,3%, respectiv.

Cresc veniturile populației preponderent din contul prestațiilor sociale. Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în trimestrul II 2018 au constituit în medie pe o persoană 2374 lei, în creștere față de trimestrul II 2017 cu 6,6% în termeni nominali, iar în termeni reali – în creştere cu 3,3%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației au constituit în medie pe o persoană 2379 lei, fiind în creștere cu 5,9% în termeni nominali, iar în termeni reali – cu 2,6%. Aproape jumătate din veniturile sale populația cheltuie pentru procurarea produselor alimentare.

Valoarea medie a pensiei lunare la 1 octombrie 2018 a fost 1663,18 lei și s-a majorat cu 11,2% față de aceeași dată a anului 2017 în termeni nominali. Mărimea minimului de existență pentru semestrul I al anului 2018 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1895,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2017 cu 1,6%

Rata șomajului (proporția șomerilor (conform BIM) în populația activă) la nivel de țară pentru trimestrul III 2018 a înregistrat 2,2%, fiind cu 1,2 p.p. mai joasă față de trimestrul III 2017. La oficiile forței de muncă în perioada ianuarie-octombrie 2018 au fost înregistrați circa 26,9 mii șomeri, fiind cu 18,8% mai puțini față de numărul acestora înregistrați în ianuarie-octombrie 2017.

I. Cadrul macroeconomic

II. Sectorul public

III. Sectorul real

IV. Comerţul exterior

V. Sfera socială

Actualizat la 05.12.2018